[email protected]

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij Nailit Products, gevestigd en kantoorhoudende te 6037 RN Kelpen-Oler (Nederland) aan de Grathemerweg 47c., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58909559, hierna te noemen “Nailit Products”.
 2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond en zijn via de website www.nailitproducts.com te raadplegen en te downloaden.
 3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “de afnemer” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Nailit Products wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de producten worden geleverd.
 4. Nailit Products streeft er naar haar afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen. Zij is te allen tijde bereid de afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.
 5. Indien de afnemer ook naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Nailit Products en de geldende wet- en regelgeving.
 6. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van Nailit Products en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.
 7. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 8. Nailit Products behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk door Nailit Products gedane aanbod en de aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. Het aanbod en de aanbiedingen kunnen onverwijld na de aanvaarding door de afnemer nog door Nailit Products worden herroepen.
 2. Onverminderd het bovenstaande is het aanbod van Nailit Products geldig gedurende een periode van veertien (14) dagen, tenzij in de aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien een aanbod door Nailit Products schriftelijk wordt bevestigd en de afnemer uiterlijk binnen veertien (14) dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan Nailit Products kenbaar heeft gemaakt, is de opdrachtbevestiging van Nailit Products voor beiden bindend. Onder opdrachtbevestiging wordt mede verstaan een schriftelijke bevestiging/factuur door Nailit Products van hetgeen tussen partijen is besproken en mondeling/schriftelijk is overeengekomen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door een medewerker van Nailit Products, of namens Nailit Products gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, zijn alleen bindend indien deze afspraken en/of toezeggingen door de door Nailit Products tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s)schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Prijzen en zekerheid

 1. Alle prijzen van de zijde van Nailit Products zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover Nailit Products in verband met de levering van het product aan de afnemer kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kan Nailit Products deze de afnemer apart in rekening brengen.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Nailit Products producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Nailit Products geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Nailit Products dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

 

Artikel 4: Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nailit Products te melden.
 3. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Nailit Products is gewezen op de te late betaling en Nailit Products de afnemer een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien (14) dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Nailit Products gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Nailit Products kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 5: Levering

 1. Nailit Products zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Nailit Products kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Nailit Products geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Nailit Products het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nailit Products tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Nailit Products bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid om de producten binnen veertien (14) dagen te ruilen of te retourneren. De bestelling kan geannuleerd worden indien de bestelling nog niet verzonden is.
 2. Binnen deze veertien (14) dagen zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Nailit Products retourneren, conform de door Nailit Products verstrekte redelijke en duidelijke retour instructies op de website.

 

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Nailit Products dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Nailit Products kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Nailit Products dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  die door Nailit Products tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nailit Products geen invloed heeft.
 3. Verbruiksartikelen (zoals nagellak, lotions, washes, removers en andere verbruiksproducten en alle artikelen waarvan de verzegeling is verbroken) kunnen niet geretourneerd worden in verband met de hygiëne voorwaarden.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het in artikel 5 bepaalde blijft het eigendom van de geleverde goederen bij Nailit Products, totdat alle vorderingen zijn voldaan betreffende de tegenprestatie voor door Nailit Products aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot dat tijdstip is de afnemer gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Nailit Products te bewaren.
 2. Nailit Products heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de afnemer anderszins in verzuim is. De afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen.
 3. In geval het eigendom van de afgeleverde zaken op de afnemer overgaat als gevolg van het feit dat de afnemer alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van Nailit Products tot zekerheid van de nakoming door de afnemer van alle vorderingen, uit welke hoofden dan ook, die Nailit Products op de afnemer zal krijgen. Nailit Products is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de afnemer op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht de benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de afnemer verplicht zich op verzoek van v daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
 4. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Nailit Products op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de afnemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Nailit Products, tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welken hoofde dan ook, aan Nailit Products verschuldigd is en zal worden.
 5. Indien v zaken van de afnemer ter bewerking onder zich heeft, dan is v gerechtigd deze onder zich te houden totdat de afnemer haar alles heeft voldaan wat de afnemer aan Nailit Products uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.
 6. Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Nailit Products is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien;
  1. de afnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend,
  2. de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, of
  3. conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van H&H Cosmetic Supplies naar het redelijk oordeel van Nailit Products passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan Nailit Products verschuldigd is en zal worden.

 

Artikel 10: Garanties en reclamaties

 1. Nailit Products garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de standaardspecificaties van Nailit Products geldig op de verzenddatum, of met eventuele specificaties van de afnemer.
 2. Alle andere garanties, expliciet en impliciet, in verband met de goederen, afzonderlijk gebruikt of samen met ander materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie voor de geschiktheid of verhandelbaarheid voor welk doel ook, worden verworpen.
 3. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Nailit Products binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk te informeren.
 4. Reclamatie in verband met gebreken die ondanks nauwkeurige inspectie van de goederen niet binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde periode konden worden opgemerkt, moeten schriftelijk worden ingediend en door Nailit Products binnen zeven (7) dagen na ontdekking van de gebreken zijn ontvangen, en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen. Als afnemer niet binnen de hiervoor vermelde toe te passen periode een reclamatie indient, wordt het beschouwd als een volledige en onvoorwaardelijke verklaring van afstand van die reclamatie. Als behoorlijk bewezen is dat de goederen gebrekkig zijn, zal Nailit Products op eigen kosten en naar eigen keuze die goederen ofwel vervangen ofwel repareren, of de afnemer de betaalde prijs terugbetalen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, geldt voor de aansprakelijkheid van Nailit Products voor de schade van de afnemer uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen Nailit Products en de afnemer dat:

  Nailit Products niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten of verminderde opbrengst, en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een gedeelte daarvan;
  voor andere schade dan onder a genoemd, is Nailit Products slechts aansprakelijk voor zover zij ter zake verzekerd is, en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De onder a en b vermelde beperkingen gelden niet indien de afnemer aantoont dat de schade, waarvoor hij Nailit Products aansprakelijk houdt, het gevolg is van opzet of grove schuld van Nailit Products.
 1. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de afnemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien, waardoor Nailit Products aansprakelijk is te houden, dient de afnemer met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na die gebeurtenis, Nailit Products van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de afnemer een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de afnemer vervallen dertig (30) dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan Nailit Products zoals hiervoor is aangegeven.
 2. In alle gevallen waarin Nailit Products een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 3. De afnemer vrijwaart Nailit Products voor schade die Nailit Products mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Nailit Products geleverde goederen of diensten.
 4. Nailit Products is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de verbindingen met het Internet en storingen in het telefoonnet.
 5. Vertraging bij de uitvoering of niet uitvoeren door Nailit Products leidt niet tot aansprakelijkheid voor Nailit Products als dat werd veroorzaakt door omstandigheden waarover hij geen controle heeft, met inbegrip tot overmacht, brand, overstroming, explosies, oproer, oorlog, terrorisme, gevaren op zee, problemen met arbeiders, defecte machines, handelingen of verbodsbepalingen van de regering, tekortkomen aan grondstoffen of energie tegen redelijke kosten, en/of verkeersopstoppingen.

 

Artikel 12: Hoofdelijkheid
Indien de afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Nailit Products voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 13: Bepalingen die van kracht blijven
Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke reden dan ook niet geldig zijn blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Nailit Products en afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Nailit Products, tenzij Nailit Products een andere rechter aanwijst.

 

Nailit Products 2024


Door de website van Nailit Products te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies om de website te verbeteren. Manage cookies